Algemene voorwaarden Yoga

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanmeldformulier ingevuld en ondertekend retour gestuurd is.
 • Deelname aan de lessen betekend dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 • De cursist schrijft zich in voor minimaal een kwartaal (dit is het lopende kwartaal waarin de inschrijving plaatsvindt)
 • Het cursusgeld word elk kwartaal voor aanvang van de nieuwe cursus overgemaakt. Het cursusgeld bedraagt 111,- euro per drie maanden en kan elke eerste week van het nieuwe kwartaal worden overgemaakt op rekeningnummer NL73 RABO 0330686097 TNV i. De Poel ovv Yogalessen.
 • In overleg kan er maandelijks overgemaakt worden, de betaling geschiedt elke eerste week van de nieuwe maand.
 • Strand Yoga kaarten staan op naam en kunnen niet door derden gebruikt worden.
 • Er geldt een opzegtermijn van twee maanden vanaf het moment dat opgezegd wordt.
 • Bij gemiste lessen door vakantie of ziekte is er een mogelijkheid om de lessen in te halen op een ander tijdstip.
 • Bij langdurige ziekte kan er in overleg een regeling getroffen worden.
 • Fysieke en geestelijke klachten dienen doorgegeven te worden aan de docent.
 • Indien bovenstaande klachten zwaarwegend zijn is het raadzaam om bij twijfel aan deelname met een arts of fysiotherapeut te overleggen.
 • Deelname aan de lessen is geheel op eigen risico.
 • De docent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele opgelopen blessures als gevolg van een yogales.
 • De lessen vinden wekelijks plaats op afgesproken tijd en locatie (zie rooster).
 • De lessen zijn wekelijks met uitzondering van de zomervakantie in de regio Noord Holland.
 • Bij ziekte van de docent zullen de lessen worden opgeschort of zal er passende vervanging worden gezocht.
 • Praktijk-ILSE voor Massage en Beweging is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vermissing van eigendommen.
 • Praktijk-ILSE voor Massage en Beweging behoudt zich het recht om personen zonder opgaaf van reden te weigeren voor de cursus.

 

Algemene voorwaarden Massages

 • Bij de eerste afspraak vindt er een intakegesprek plaats. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste medische gegevens.
 • Medicijngebruik, fysieke en geestelijke klachten dienen te worden doorgegeven aan de masseur.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Niet nagekomen afspraken binnen deze termijn worden volledig in rekening gebracht.
 • Betaling verloopt contant of kan dezelfde dag overgemaakt worden. (Pin niet aanwezig)
 • Praktijk-ILSE voor Massage en Beweging is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Praktijk-ILSE voor Massage en Beweging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor nawerkingen die mogelijk het gevolg van de massage zouden kunnen zijn.
 • Praktijk-ILSE voor Massage en Beweging behoudt zich het recht cliënten zonder opgaaf van reden te weigeren.